Gratis verzending vanaf €50
Betaal achteraf met Klarna
Snelle levering
Vraag offerte aan
0
0
Gratis verzending vanaf €50
Betaal achteraf met Klarna
Snelle levering

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Onder ‘Orbital Europe’ wordt in deze voorwaarden en op de website verstaan:
De vennootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid, Orbital Europe VOF.;
statutair gevestigd te Amsterdam, Nederland;

kantoorhoudende op het adres:
slauerhoffstraat 24
1064 TE Amsterdam
Nederland

Telefoonnummer: 0684626959
Emailadres: [email protected];
Inschrijving in het Handelsregister met KvK-nummer: 76906868
BTW-nummer: NL860835236B01.

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand – via bijvoorbeeld een bestelling door de klant (hierna: “koper”) geplaatst bij Orbital Europe via www.ledwinkel-online.nl- en levering tussen Orbital Europe en koper. Een verwijzing door koper naar eigen algemene- of inkoopvoorwaarden en de toepasselijkheid hiervan, wordt nadrukkelijk door Orbital Europe van de hand gewezen.

Door een bestelling te plaatsen, accepteert koper gebonden te zijn aan deze algemene voorwaarden en verklaart koper dat hij deze heeft gelezen en begrijpt.

De algemene voorwaarden kunnen op verzoek worden toegestuurd, en de voorwaarden kunnen ook te allen tijde worden geraadpleegd op bovenvermelde website.

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst

De overeenkomst komt tot stand op het moment van ontvangst door Orbital Europe van de aanvaarding van het aanbod door de koper, door middel van het plaatsen van een bestelling bij Orbital Europe.

Orbital Europe bevestigt de koper onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan de koper de overeenkomst ontbinden.

Orbital Europe behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen niet te accepteren.

De koper die (NAW-)gegevens in het kader van de overeenkomst verstrekt, garandeert dat deze juist, volledig en up-to-date zijn. De koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Orbital Europe te melden.

Artikel 3 – Prijzen en betaling

De in het aanbod van producten genoemde prijzen zijn (tenzij anders vermeld) inclusief BTW en in Euro, en zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. De prijzen zijn exclusief verzendkosten, welke afzonderlijk bij de producten kenbaar worden gemaakt.

De in het voorgaande lid genoemde prijzen worden na het sluiten van de overeenkomst door Orbital Europe niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant/(toe)leverancier tussentijdse prijsverhogingen doorvoert. Koper is in dat geval bevoegd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring richting Orbital Europe te ontbinden.

Voor betaling kan gebruik worden gemaakt van de op de website vermelde betalingsmogelijkheden en onder de daarbij vermelde voorwaarden.

Orbital Europe kan zich op de hoogte stellen of de koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van een overeenkomst. Indien Orbital Europe op grond van dit onderzoek gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

Bent u een nieuwe klant, dan doen wij een kredietcheck bij bestellen op rekening. Dit kan leiden tot een vertraging in de verzending van uw bestelling.

Artikel 4 – Afbeeldingen en specificaties

Alle afbeeldingen van producten evenals bijbehorende specificaties, maten en gegevens zoals weergegeven op de website van Orbital Europe gelden slechts bij benadering. Het uiteindelijk aan de koper geleverde product kan qua kleur, afmeting e.d. in zekere mate van deze afbeeldingen of specificaties afwijken. Dit heeft niet tot gevolg dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt.

Kennelijke vergissingen of fouten ten aanzien van lid 1 van dit artikel en het in artikel 3 lid 1 bepaalde binden Orbital Europe niet.

Artikel 5 – Levering  

Orbital Europe zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen. De hier en op de website genoemde levertijden gelden als een indicatie. Aan deze indicaties kunnen door de koper geen rechten worden ontleend en deze zijn niet fataal.

Als plaats van levering geldt het adres dat de koper aan Orbital Europe kenbaar heeft gemaakt. Indien niet schriftelijk anders overeengekomen, levert Orbital Europe enkel aan opgegeven fysieke adressen binnen Europa of wat is aangegeven op onze website. Een bestelling ter bezorging aan een adres buiten Europa zal niet worden uitgevoerd.

Orbital Europe is gerechtigd te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke zij afzonderlijk kan factureren.

Orbital Europe zal geaccepteerde bestellingen met gepaste spoed na het sluiten van de overeenkomst, maar uiterlijk binnen 30 dagen daarna uitvoeren. Indien de bezorging tot na deze 30 dagen vertraging ondervindt, ontvangt koper zo spoedig mogelijk nadat Orbital Europe hiervan kennis heeft genomen bericht. Orbital Europe is dan in verzuim wanneer zij door de koper in gebreke is gesteld via een aanmaning waarbij Orbital Europe nog een redelijke termijn wordt gegund om te leveren, en wanneer ook dan nakoming uitblijft. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden. Er kan ook een andere leveringstermijn worden afgesproken of er kan overeengekomen worden een ander product te leveren.

Indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt koper hiervan zo spoedig mogelijk nadat Orbital Europe hiervan kennis heeft genomen bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten (voor een gedeelte) te ontbinden.

In geval van ontbinding conform leden 4 en 5 zal Orbital Europe de bedragen die de koper eventueel aan Orbital Europe betaald heeft zo snel mogelijk terugbetalen. Koper heeft geen recht op schadevergoeding.

Het risico van de producten rust bij Orbital Europe tot het moment van bezorging aan de koper, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6 - Bedenktermijn c.q. herroepingsrecht

Koper heeft nadat het product door hem of een door hem aangewezen derde (niet de vervoerder) is ontvangen 14 dagen de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Deze termijn gaat in op de dag nadat het product, of bij een deellevering nadat alle producten/onderdelen van de bestelling, door of namens koper in ontvangst is of zijn genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper Orbital Europe via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing. Koper kan hiervoor gebruikmaken van het in deze voorwaarden onder Bijlage 1 opgenomen modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht. Koper kan dit modelformulier of een andere duidelijk geformuleerde verklaring invullen en opsturen via [email protected], of kan gebruik maken van de retouraanvraag op de website van Orbital Europe.

Koper dient de producten vervolgens zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen 14 dagen na het uitbrengen van de onder lid 2 vermelde verklaring – terug te sturen op de door Orbital Europe aangegeven wijze.

Terugzending van de producten moet per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), met het originele of soortgelijk beschermingsmateriaal en in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen, d.w.z. ongeschonden en onbeschadigd. Rechtstreekse kosten van het terugzenden van de producten zijn voor rekening van de koper.

Koper zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met de producten en de verpakking. Hij zal de producten slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Koper is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik hiervan dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de producten vast te stellen.

Orbital Europe zal na een succesvolle herroeping de door koper betaalde bedragen (inclusief eerste leveringskosten) terugbetalen, binnen 14 dagen na de dag van ontvangst van de onder lid 2 vermelde verklaring. Orbital Europe mag hierbij wachten met de terugbetaling totdat zij alle producten heeft teruggekregen, of totdat de koper heeft aangetoond dat hij de producten heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Als de koper heeft gekozen voor een duurdere methode van eerste levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Orbital Europe de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 7 - Eigendomsvoorbehoud

Indien toepasselijk, behoudt Orbital Europe zich het eigendom voor van alle door Orbital Europe geleverde producten tot op het moment van volledige betaling van de prijs van alle door Orbital Europe aan de koper geleverde of nog te leveren producten (inclusief eventuele verschuldigde rente en/of kosten), uit hoofde van de betreffende overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten.

Artikel 8 - Garantie en conformiteit

Orbital Europe garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de wettelijke eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid zijn bedoeld.

Voor zover mogelijk, is de koper verplicht de geleverde product(en) bij ontvangst onmiddellijk te (laten) controleren. Indien blijkt dat het afgeleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de koper (alvorens over te gaan tot terugzending) deze gebreken zo spoedig mogelijk na ontdekking te melden aan Orbital Europe via de op de website vermelde wijze. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen schriftelijk aan Orbital Europe te worden gemeld, ingeval van een consumentenkoop binnen 2 weken (mogelijk in bepaalde gevallen uiterlijk binnen 2 maanden) na ontdekking en in alle andere gevallen binnen bekwame tijd na ontdekking of nadat dat redelijkerwijs ontdekt had moeten worden. Eventuele terugzending van de producten dient te geschieden per aangetekende post in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie), in de staat waarin de koper deze heeft ontvangen en op de wijze zoals door Orbital Europe aangegeven.

Indien blijkt dat de geleverde product(en) niet aan de overeenkomst beantwoorden, zal Orbital Europe de geleverde product(en) kosteloos vervangen of herstellen dan wel met de koper een schriftelijke regeling over schadevergoeding treffen.

De koper kan geen beroep doen op de in lid 1 bedoelde garantie indien de geleverde product(en) aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, indien koper niet als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud ervan heeft gezorgd of indien deze producten in strijd met de aanwijzingen van Orbital Europe en/of de gebruiksaanwijzing zijn behandeld dan wel indien de koper de geleverde producten zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren en/of bewerken.

Artikel 9 – Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid van Orbital Europe voor schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst (geleden door koper en/of derden), een en ander behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Orbital Europe.

Orbital Europe is niet aansprakelijk voor fouten en/of nalatigheden aan de zijde van haar (toe)leveranciers of hulppersonen.

Indien de koper om welke reden dan ook, buiten toedoen van Orbital Europe, een product niet in ontvangst kan of heeft kunnen nemen omdat niet is voldaan aan de vereisten van art. 2 lid 4, is Orbital Europe voor de schade die hieruit voortvloeit niet aansprakelijk en is zij niet verplicht een vervangend product te leveren.

De aansprakelijkheid van Orbital Europe en zodoende het bedrag van de schadevergoeding is steeds beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de betreffende producten, dan wel (naar keuze van Orbital Europe) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Orbital Europe aan haar uitgekeerde bedrag.

Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Orbital Europe ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 10 – Klachtenregeling

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven via [email protected], telefoon of live chat worden gemeld bij Orbital Europe, nadat de koper de gebreken heeft geconstateerd.

Bij Orbital Europe ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Orbital Europe binnen deze termijn geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de koper een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 11 – Niet-consumentenkoop

De volgende clausules van deze voorwaarden gelden expliciet niet voor zover sprake is van een overeenkomst die wordt gesloten met een koper, die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf:

Art. 2 lid 2 inzake het recht op ontbinding;

Art. 3 lid 2 inzake het recht op ontbinding bij verhoging koopprijs;

Art. 5 lid 4 inzake de maximum leveringstermijn van 30 dagen;

Art. 6 lid 1 inzake het vermelde herroepingsrecht;

Art. 8 lid 3 inzake herstel en vervanging. 

Artikel 12 – Overige bepalingen

Als een bepaling van deze voorwaarden nietig of niet-bindend wordt verklaard, zullen de andere bepalingen van kracht blijven en zal in onderling overleg een alternatieve bepaling worden overeengekomen die zoveel mogelijk met de oude bepaling overeenkomt.

Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.

Op alle overeenkomsten tussen Orbital Europe en koper waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

De Rechtbank Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen Orbital Europe en koper, tenzij Orbital Europe er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen.

Orbital Europe VOF. 2022

Mijn account

Login, of maak een account aan

Hulp nodig?

Bel ons

Beschikbaar: ma-vrij 09:00-18:00

+31 6 41 00 62 83

E-mail

Antwoord binnen 24 uur

Stuur een e-mail

Social media

Volg ons!

9.5Review LogoWij scoren een 9.5 op feedback company

LEDWINKEL-Online

slauerhoffstraat 24
1064TE Amsterdam
Nederland Bekijk op Google Maps

860835236B01
76906868
NL06INGB0009577207

Vergelijk 0

Voeg nog een product toe (max. 5)

Start vergelijking

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »